Organisatie 
Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is een coöperatie van huisartsen in de stad Utrecht. HUS is verantwoordelijk voor Spoedpost Utrecht Stad BV en Sterkz.org (HUS O&I). Deze privacyverklaring is opgesteld voor Sterkz.org.

Bij Sterkz.org worden administratieve -, en bijzondere patiëntengegevens verwerkt van patiënten die deelnemen aan ketenzorgprogramma’s waaronder COPD, Diabetes, Hart- en vaatziekten, Ouderenzorg en GGZ. Sterkz.org is contractueel verplicht deze gegevens te verwerken van patiënten die betrokken zijn bij een van deze programma’s en ingeschreven staan in een huisartsenpraktijk in Utrecht Stad die ketenzorg bij Sterkz.org afneemt. Wij gebruiken de patiëntgegevens om bij de zorgverzekeraars te kunnen declareren. Daarnaast ontvangt de zorgverzekeraar jaarlijks geaggregeerde gegevens op stadsniveau voor kwaliteitsdoeleinden. Hier zijn geen persoonsgegevens bij betrokken.

Welke gegevens leggen wij van u vast? 

  • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, verzekeringsgegevens, het/de betreffende zorgprogramma(‘s), de naam van uw huisarts.

Omgang met uw persoonsgegevens
Wie ontvangt deze gegevens, dan wel wie kan deze gegevens of een samenvatting ervan inzien?

  • Afdeling financiën van Sterkz.org;
  • Ketenpartners die u behandelen, denk aan een diëtisten, specialist, fysiotherapeut of laboratorium, die betrokken zijn bij de ketenzorgprogramma’s. Zij krijgen de informatie over een eventuele verwijzing naar hen van uw huisarts. De informatie die Sterkz.org uitwisselt met ketenpartners gebeurt alleen bij een materiële controle op verzoek van de zorgverzekeraar;
  • Beheerders van het automatiseringssysteem VIPLive van Calculus die in opdracht van de Sterkz.org betalingen bij de zorgverzekeraars indient;
  • Medewerkers van Proigia die rapportages maken voor praktijken en Sterkz.org voor kwaliteitsdoeleinden en contractuele doelstellingen. Het gaat hier om aantallen en percentages, dus niet herleidbare persoonsgegevens;
  • Huisartsenpraktijken en ketenpartners voor betaling van hun patiëntencontacten in het kader van ketenzorg.
  • Al deze mensen hebben een geheimhoudingsplicht.

Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te bieden.

Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens: 

  • Aantallen en percentages van verrichtingen van chronische zorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan huisartsenpraktijken. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar u als persoon.

Uw toestemming
Door u in te schrijven bij een van de Utrechtse huisartsenpraktijken die lid is van HUS, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals hier is beschreven. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen dat wil zeggen patiënten en zorgverleners te respecteren. U en uw huisartsen beslissen samen of u opgenomen wordt in een chronisch zorgprogramma.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens 
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte in de EER bevindt. Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens vigerende wet- en regelgeving.

Bewaren van uw gegevens 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder geval bewaren wij deze zolang u deelneemt aan een chronisch zorgprogramma in de huisartsenpraktijk waar u bent in geschreven.

Recht op inzage en rectificatie of verwijdering
U hebt recht op inzage van uw gegevens die we van u vastleggen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven via info@huisartsenutrechtstad.nl  Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, en wilt u deze laten wijzigen of verwijderen, neemt u dat contact op met uw huisarts.