Uw zorgverzekeraar heeft een deel van uw zorg gecontracteerd bij de Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS ) in plaats van bij uw huisarts. HUS heeft vervolgens uw eigen huisarts weer gecontracteerd voor deze zorg. De zorg wordt dus gewoon door uw eigen huisarts geleverd. Door deze samenwerking van de huisartsen kunnen we gezamenlijk de kwaliteit van uw zorg verbeteren en ook de samenwerking met bijvoorbeeld de diëtist, podotherapeut, psycholoog en medisch specialist verbeteren. Daarnaast levert de samenwerking op dat uw huisarts u ook e-Health (zorg via internet) kan aanbieden.

Hebt u Diabetes, COPD of krijgt u zorg van een praktijkondersteuner GGZ, dan worden uw persoonsgegevens en een deel van uw medische gegevens door HUS verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens voor de financiële administratie en voor het bewaken van de kwaliteit. Net als bij uw eigen huisarts gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

HUS beschikt over een privacyreglement waarin de rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens beschreven staan. Bij ketenzorg is onderlinge communicatie tussen behandelaars van patiënten met een of meer chronische aandoeningen essentieel. Om de privacy van patiëntgegevens te borgen zijn er gedragsregels opgesteld die door de ketenpartners zijn ondertekend.

In dit privacyreglement wordt beschreven hoe wij als HUS omgaan met uw (vertrouwelijke) gegevens:

  1. HUS verstrekt geen medische gegevens van u aan derden, tenzij het gaat om het nakomen van wettelijke verplichtingen ten behoeve van ketenzorgdeclaratie aan zorgverzekeraars.
  2. U hebt recht op begrijpelijke voorlichting over uw gezondheidsproblemen en eventuele behandelingen binnen de ketenzorg. Uw zorgverlener(s) doen hun best die te geven. Indien u dingen niet begrijpt, laat het uw zorgverlener dan weten.
  3. Informatie (dossier)beveiliging HUS gaat zorgvuldig om met uw gegevens en verzamelt alleen gegevens van u als u deelneemt aan een van de gecontracteerde ketenzorgprogramma’s Diabetes, COPD en/of GGZ. Bent u niet bekend met een of meer van deze klachten, dan hebben wij geen gegevens van u in ons bezit. Medewerkers en directie van de HUS die patiëntgegevens verwerken zijn gehouden aan geheimhouding.
  1. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig;
  2. Alle gegevens zijn digitaal opgeslagen in een online beschikbaar declaratiesysteem. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot dit systeem;
  3. Wij leggen de volgende gegevens van u vast: (verkregen van uw huisarts, en overige zorgverleners die betrokken zijn bij een van genoemde ketenzorgprogramma’s) uw naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer, de naam van uw huisarts, de naam van het betreffende gecontracteerde ketenzorgprogramma Diabetes, COPD en/of GGZ, het aantal consulten bij de POH-GGZ, het gebruik van e-Health programma(s) en het aantal verwijzingen naar andere ketenpartners. Wij zijn verplicht om medische gegevens over verrichtingen die gedaan zijn door uw huisarts of andere ketenpartners te verzamelen voor kwaliteitsdoeleinden met betrekking tot ketenzorg en om verantwoording af te leggen aan uw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon en zijn niet te combineren met de hierboven genoemde persoonsgegevens.
  4. HUS heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  5. U hebt het recht op inzage in gegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om correctie van de door ons ontvangen en verwerkte gegevens, voor zover feitelijk onjuist, kunt u doen bij uw huisarts.