Luchtweg spreekuren en visites

De meeste praktijken hebben inmiddels een apart luchtwegspreekuur in de wijk. Ook de spoedpost heeft een aparte locatie voor het luchtwegspreekuur.

Het mobiele visite team is gestopt. Er werd onvoldoende gebruik van gemaakt.

Indien de wijken de toestroom niet meer aankunnen (bijvoorbeeld door uitval van artsen), wordt één centraal luchtwegspreekuur voor Utrecht opgezet in het Bonifatius college.

Zoek
Testen en beschermen

PBM – Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor vragen met betrekking tot PBM: Veiligheidsregio Utrecht 088-8781000.

We volgen de richtlijnen van het RIVM/NHG (zie informatie van derden in rechterkolom).  Ietwat genuanceerd advies NHG 6 mei. De rijksoverheid heeft twee factsheets gemaakt:
Lees dit factsheet over verdeling van PBM.
En dit factsheet over welk mondmasker te gebruiken.

Testen van zorgpersoneel
Je hoeft zelf niet te testen. In eerste instantie is de Arbo-arts aanspreekpunt. Die verwijst dan naar Saltro en krijgt de uitslag. Als de organisatie van de zorgmedewerker geen Arbo-arts heeft, kan de medewerker zelf Saltro bellen op 030-200 64 34 en een afspraak maken.

Zie ook de infographic van de GGD op twitter. of bel 030-6305400

Testen van huisartsen

Lees hier de update van het centraal crisisteam.

Lees hier over de testfaciliteit van GGD en Saltro.

 

Testen van patiënten

Vanaf 2 juni kunnen patiënten met koorts en luchtwegklachten via de GGD kosteloos worden getest op COVID19.

Indien er medische of logistieke redenen zijn om voor die tijd te testen, dan kan de huisarts via het reguliere lab (bv Saltro) een COVID test aanvragen. De kosten worden gedragen door de zorgverzekering, maar let op het eigen risico.
De test is niet heel sensitief, dat wil zeggen dat de kans op een fout-negatieve uitslag groot is. Als je negatief getest bent, is het dus niet zeker dat je geen coronavirus bij je hebt. Je zult nog steeds in isolatie moeten totdat je klachtenvrij bent.

Mobiele patiënten worden getest in het lab, bijvoorbeeld Saltro avondspreekuur op afspraak (je meld aan op 030-2006434) of op eigen luchtwegspreekuur. Niet-mobiele patiënten worden getest door huisarts of GGD (is (afhankelijk van beschikbaarheid PBM, kweekmateriaal en logistiek.)

Iedere praktijk kan via de reguliere weg kweekmedia bestellen bij Saltro. Saltro zal grotere hoeveelheden kweekstokjes (10+) leveren aan de luchtwegspreekuurlokaties de speler en Boni. Heb je transport nodig buiten je praktijk om (HAP of luchtwegspreekuur)? Bel Saltro op 030-2361189. Kweekmedia kunnen twee keer per dag en in het weekend worden opgehaald en aangevuld.

 

POC testen
Huisartsen krijgen diverse, niet altijd betrouwbare point of care testen aangeboden. Saltro test deze testen en komt met de uitslag.

Serologische tests

Tot nu toe zijn er te weinig data om duidelijke conclusies te trekken. Bij mensen die milde klachten hadden, lijken er weinig antistoffen te zijn. Eventuele antistoffen lijken ook pas laat op gang te komen. En de vertaling daarvan naar immuniteit is nog twijfelachtig.

Opzet crisis organisatie

Het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HAROP) is in werking. Dat wil zeggen dat de crisis organisatie op dit moment de gang van zaken aanstuurt. Doel is continuïteit van huisartsenzorg  en indammen van de epidemie. Het RIVM zet het beleid uit. De GGD zit met de huisartsenorganisaties in een centraal crisisteam (CT) voor de hele regio Utrecht. HUS en Primair vormen het crisisteam stad Utrecht (CTST). Elke wijk heeft een eigen crisisteam.

Het streven is zaken zo decentraal mogelijk op te lossen. Dagelijks rapporteren de wijken  aan het CT hoe het gaat en via het CTST wordt  de stand van zaken in heel Utrecht teruggekoppeld naar de wijken.

Voorzitter van het CTST is Geert Philipsen, directeur HUS. Deelnemers zijn vijf huisartsen uit de stad (Jack Muller, Manon Horsman, Hester ten Dam, Charlotte Könemann, en Wouter Bisseling)l, plus versterking vanuit Primair (Michel Yacoub), communicatie (Freek Baars) en bureau HUS ( Karin Bokhove en Anja Donker).

Van het Crisis Team Stad Utrecht (CTSU)

Er is een gestage daling van het aantal besmettingen, IC capaciteit en doden.

Toch is de pandemie nog niet zover ingedamd dat aan de voorwaarde van bronnen en contactonderzoek kan worden voldaan. Versoepeling van de maatregelen geeft dus het risico dat de pandemie opnieuw opvlamt.

Ook is er naast corona een reservoir aan reguliere zorg dat moet worden aangepakt. Bovendien is er op PGB gebied nog steeds sprake van een fragiel evenwicht. Reden voor het CTSU om vooralsnog bij elkaar te blijven komen, zij het met een lagere frequentie.

Behandeling buiten het ziekenhuis

Revalidatie

Patiënten met fysieke beperkingen tijdens herstel  van Covid-19 hebben een indicatie voor fysiotherapie.

Mensen die na corona nog steeds longklachten hebben, kunnen met hun vragen terecht op coronalongplein.nl. Via het plein kunnen zorgverleners vanaf vandaag de Ziektelastmeter ná Corona invullen.

 

Zorgcoördinatie Centrum (ZCC) 085-1124755
Aanvragen tijdelijk verblijf voor mensen met een besmetting of sterke verdenking daarvan in Midden-NL kunnen bij Zorgcoördinatie COVID-19 worden ingediend. Alle nummers op een rijtje.

In Utrecht is 1 locatie beschikbaar, het buurtzorgpension. Zie hier de inclusie criteria. Plaatsing gaat via bovengenoemd telefoonnummer. In Breukelen is een zorghotel.

Gesprekshulp kwetsbare patiënten

Een aantal praktijken is begonnen hun kwetsbare patiënten actief te benaderen, om aan te geven dat ze wel degelijk met andere dan corona klachten bij hun praktijk terecht kunnen. Lees hier bijvoorbeeld de praktische handleiding van huisartsenpraktijk Oog en Al. Of dit advies van de kaderartsen als aanvulling op bestaande protocollen voor chronische zorg in deze tijden van corona. Kijk hier.

Voor diabetes is er advies van beroepsvereniging DiHAG Langerhans. Kijk hier. Zie ook hun nieuwsbrief, hier.

Behandelwensen

Soms is een goed gesprek over behandelwensen bij corona op zijn plaats. Lees ook deze gesprekshulp behandelgrenzen en de toolkit advanced care planning voor het levenseinde.

Zuurstofbehandeling thuis

In de leidraad van het NHG wordt zuurstofbehandeling thuis als een mogelijkheid genoemd.
Vivisol 013-5231022; kan dit (voorlopig) thuis leveren.Tussen 8.30 en 17u kun je dit formulier invullen en mailen naar zuurstof@vivisol.nl (dit is een beveiligde mail). Zij mailen dan terug dat de aanvraag in behandeling is genomen, en stemmen het tijdstip van levering af met de contactpersoon (familie). Vul  altijd een datum in, dus bij spoed; datum van vandaag + “spoed. Dan wordt het in principe dezelfde dag geleverd.
Bel buiten kantoortijden naar met storingsdienst 013-5231022 om aan te vragen, mail wel ook zsm het ingevulde formulier.

Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg geeft aan waar u terecht kunt in deze roerige tijden. Lees meer in deze flyer of op hun website.

Checklist ter ondersteuning van mantelzorgers thuis. En instructiefilmpjes.

Palliatieve zorg

Palliaweb en het NHG besteden uitgebreid aandacht aan palliatieve zorg in tijden van corona.

Zorgdomein

Niet geteste patiënten en overledenen melden. Lees meer.

Digitale ondersteuning

Online vergaderen met meer mensen, beeldbellen met patiënten, de OLVG corona app, VIP life rapportages over corona. Dit en meer vind je op de pagina digitale ondersteuning bij de Corona crisis.

Trouwens, de Corona app is een groot succes, maar er is nog genoeg capaciteit om meer patiënten op te vangen. Promoot de app vooral door bijvoorbeeld de link op je website te zetten.

Naar pagina
Herstarten reguliere zorg

Naast spoed en semi-spoed worden steeds meer verrichtingen opgepakt. Toch is er nog geen groen licht voor het heropenen van praktijken. Het blijft millimeteren om bredere zorg te verlenen met inachtneming van de anderhalve meter norm. Ondanks de oproep aan patiënten om te bellen met klachten, is het nog steeds zaak om te screenen wie langs moet komen en wie op afstand kan worden gezien.

Het is zaak om bezoekende patiënten het gevoel te geven dat ze veilig zijn. Denk aan maatregelen zoals het plaatsen van schermen voor de balies, rustiger wachtkamers door asynchrone spreekuren van artsen, om en om plannen van telefonische en fysieke consulten. Stoelen verwijderen, afstanden aftapen, etcetera.

Het NHG heeft een artikel gepubliceerd over het herstarten van de reguliere zorg

Het LHV heeft een aantal praktische tips over zorg aan niet COVID patiënten en praktische tips over het inrichten van de praktijk.

Bericht Diakonessenhuis over hervatten reguliere zorg.

HUS heeft een persbericht verstuurd dat mensen aanspoort bij klachten hun zorgverlener te bellen. Lees ook ons overzichtsdocument, huisartsenzorg in tijden van Corona.

Informatie van derden
Meer nieuws
Practicalia

Overleg met een specialist, gebruik nummer 9 van je telefooncentrale
Maak het specialisten van de ziekenhuizen makkelijk om contact met je op te nemen en samen te overleggen. Zorg dat in het keuzemenu van je telefooncentrale doorkiesnummer 9 direct doorschakelt naar de overleglijn. Doorgeven van je mobiele telefoonnummer werkt ook drempelverlagend.