Stadscoördinator en medisch trio

Stadscoördinator Leefstijl

View details
Brigitte Wieman

Diëtist

Jaap Mol

Fysiotherapeut

Coraline Menger

huisarts

Waarom?

De kijk op gezondheid verandert (van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag) en dat vraagt om vernieuwing van de zorg. Professionals in de zorg richten zich in toenemende mate op leefstijl en preventie. Interprofessioneel of integraal samenwerken is hierbij een
sleutelwoord, net als gedrags- en attitudeverandering.
De huisarts ziet geïndiceerde en zorggerelateerde individuele preventie als kerntaak; in de spreekkamer signaleren dat preventieve interventies op zijn plaats zijn.

Hoe

Borging van de uitvoering op praktijk, wijk en stadsniveau is onze leidraad.  Leefstijl is bij uitstek een thema dat andere stedelijke thema’s versterkt. Een van onze speerpunten is
een goede/betere aansluiting tussen zorg en welzijn/sociaal domein. Dit betekent dat we ons ook richten op professionals.

We geven scholing en tillen “best practices” op naar stadsniveau.
Doelgroepen selecteren met behulp van WDWD persona’s.

Een ongezonde leefstijl komt veel voor bij mensen met laaggeletterdheid.
Onze pijlers zijn naast BRAVO, ook Slaap (samen met GGZ en ouderen), Eenzaamheid (samen met ouderen), Vallen voorkomen(samen met
ouderen), Eerste 1000 dagen (samen met jeugd) en Drugs.

Ons doel

Wat gaan we doen?

In 2022 realiseren we een visie op leefstijl vanuit de eerste lijn.

In 2023 zorgen we ervoor dat de benoemde pijlers aansluiten op het sociaal domein en er is sprake van gezamenlijke effort.

In 2023 is een vorm van leefstijl op recept beschikbaar

Factsheet
Eerstelijn Utrecht stad

Leefstijl bevindt zich grotendeels in het privé domein van mensen en daarom is een goede lijn met gemeente en het sociaal domein essentieel.

De beste manier voor leefstijlbevordering een integrale benadering is. Hierbij richten preventiemaatregelen zich zowel op het gedrag van de personen als op de fysieke en sociale omgeving. Dit betekent dat we verschillende maatregelen en interventies in samenhang inzetten voor verschillende doelgroepen en hun omgeving.

Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en taak op het gebied van preventie.

De huisarts ziet geïndiceerde en zorggerelateerde individuele preventie als kerntaak. De uitvoering van collectieve en selectieve preventie-activiteiten voor groepen is nadrukkelijk een taak voor andere partijen, zoals de GGD-en.

De stedelijke werkgroep Leefstijl werkt nauw samen met Leefstijl duo’s in de wijken en met de andere werkgroepen.

Downloads