Stadscoördinator en medisch trio (io)

Stadscoördinator Chronische zorg

Praktijkconsulent chronische zorg

Monique Prinssen

Kaderhuisarts CVRM

Praktijkverpleegkundige

Wat is CVRM?

Onder Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) wordt het beheersen van ‘hart- en vaatziekten’ verstaan. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct, een TIA of afsluiting van de bloedvaten in de benen. Ook mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vallen onder CVRM.

Monique Prinssen

“Goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners rondom de CVRM ketenzorg is belangrijk. Hierdoor kunnen we beter afgestemde zorg aanbieden en zijn hart-en vaatziekten in sommige gevallen zelfs te voorkomen. We…

Waarom?

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie en dus minder zorgvraag. Multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan meer begrip voor elkaar en tevredener professionals.

Ontschotten draagt bij aan samenhangende zorg en dus een betere kwaliteit. Preventie, multidisciplinaire samenwerking en ontschotting voorkomen dubbelingen, onnodig door- en terugverwijzen en dat scheelt uiteindelijk in de kosten.

Hoe?

We ondersteuning vroegtijdige onderkenning van mogelijke cardio vasculaire risico’s door het ontwikkelen van materiaal , scholing en intensieve praktijkondersteuning. We zetten multidisciplinaire projecten op rond leefstijl, want juist daar liggen de mogelijkheden tot preventie.

Ons doel

De stedelijke werkgroep CVRM is onderdeel van het thema chronische zorg. Patiënten kampen vaak met een stapeling van aandoeningen waarbij een persoonsgerichte aanpak vereist is.

De werkgroep organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij CVRM betrokken zijn en faciliteert de zorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis  te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners.

Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

Eerstelijn Utrecht stad

Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten werken samen om optimale zorg te beiden aan mensen met (een verhoogd risico op) ziektes van hart- en bloedvaten. Zorgprogramma’s en leefstijlbegeleiding zijn hierbij van groot belang. Net als duidelijke afspraken met de tweede lijn, zoals het ziekenhuis.

De stedelijke werkgroep CVRM werkt nauw samen met CVRM duo’s in de wijken.

Hartleeftijd

De Hartstichting nam in 2019 het initiatief tot de ontwikkeling van een online hartleeftijd-tool om het bewustzijn van cardiovasculair risico in de bevolking te vergroten.
Huisartsen en praktijkondersteuners (POH’s) kunnen de hartleeftijdtool gebruiken als aanvulling op de gebruikelijke SCORE-tabel met risicopercentage.

Bereken je hartleeftijd
Downloads

Voor informatie over collectieve contractering, stuur een e-mail aan Gertrud van Vulpen: vanvulpen@huisartsenutrechtstad.nl

Contactboekje Careyn

0.00 KB 13759 Downloads

Casefinding conform NHG standaard

0.00 KB 12173 Downloads

Exclusiecriteria volgens NHG

0.00 KB 12166 Downloads

Inclusiecriteria volgens NHG

0.00 KB 12146 Downloads

Zorgprogramma CVRM

0.00 KB 12650 Downloads

Regionale werkafspraken DOAC's

0.00 KB 14612 Downloads

Contactboekje Careyn

0.00 KB 13759 Downloads

Casefinding conform NHG standaard

0.00 KB 12173 Downloads

Exclusiecriteria volgens NHG

0.00 KB 12166 Downloads

Inclusiecriteria volgens NHG

0.00 KB 12146 Downloads

Zorgprogramma CVRM

0.00 KB 12650 Downloads

Regionale werkafspraken DOAC's

0.00 KB 14612 Downloads