Wat is Ouderenzorg?

Zorg voor ouderen gaat over proactieve, integrale zorg. Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk, medisch en sociaal. Daarom werken we in de stad Utrecht met de Om U 3.0 methodiek. Dit houdt in dat er wijkgericht afstemming en samenwerking is tussen huisartsenpraktijk, buurtteams en wijkverpleging, maar ook met welzijn en de informele zorg. De oudere wordt maximaal in staat gesteld om zelf de regie te voeren. Het proactieve integrale aspect zit hem in de gestructureerde vroegsignalering die in samenhang door het medische en sociale domein uitgevoerd wordt. Persoonlijke zorg- en ondersteuningsbehoeften en doelen worden opgenomen in een zorgplan. Waar nodig wordt een coördinator aangesteld die het overzicht bewaakt en aanspreekpunt is voor de oudere zelf en andere disciplines. In het handboek Om U 3.0 is alles te vinden over gestructureerde, integrale, proactieve ouderenzorg. Of kijk op www.omuutrecht.nl.

We maken meer mogelijk

Continuïteit in de ouderenzorg wordt niet alleen gevraagd binnen de eerste lijn, maar ook tussen eerste en tweede lijn.

Daarom maakt HUS in het convenant Transmurale Zorg voor Kwetsbare Ouderen afspraken met ziekenhuizen, VVT-aanbieders en apothekers over de overdracht bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis. Hier horen ook afspraken over eerstelijns verblijf bij.

Ons doel

De ouderenwerkgroep van HUS stelt zich tot doel om huisartsenpraktijken mogelijk te maken integrale proactieve ouderenzorg te leveren. Onder andere door nascholing te organiseren, deel te nemen aan overleggen met samenwerkingspartners en input te geven op lopende projecten.