Inleiding

Huisartsen Utrecht Stad heeft als hoofddoel om “meer mogelijk” te maken voor de huisartsen in de stad Utrecht. In onze missie en visie is beschreven waar we voor staan en hoe we dit samen met onze stakeholders willen bereiken. In ons jaarplan is in algemene termen beschreven wat wij willen bereiken in 2017; het is gebaseerd op de input vanuit de verschillende werkgroepen en andere bijeenkomsten. Het plan wordt besproken en vastgesteld door de ALV. Daarna wordt het jaarplan verder uitgewerkt in een concreet werkplan voor de werkgroepen en het bureau HUS.

Werkwijze

De ALV heeft het eindoordeel, bepaalt de koers en de richting. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en zorgt voor de verbinding met en tussen de leden. De directie (samen met het bureau) draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding, is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en draagt zorg voor de contractering. Kaderhuisartsen bereiden de inhoudelijke thema’s voor en geven support aan de leden. Werkgroepen (leden en andere disciplines) werken bij voorkeur projectgewijs aan inhoudelijke thema’s. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt input van de leden gevraagd in zgn. inloopbijeenkomsten.

Alle huisartsen in ons werkgebied zijn lid van HUS. Niet alle leden participeren in alle activiteiten of collectieve contracten van HUS. Via de statuten is geregeld dat leden die een aansluitovereenkomst hebben met HUS voor een specifiek onderdeel zoals bijvoorbeeld: diabetes, COPD of POH GGZ, meer zeggenschap hebben over deze specifieke onderdelen. Daarnaast zal e.e.a. in nauwe samenspraak met de GEZ’en geschieden zodat doublures worden voorkomen en maximaal effect kan worden gerealiseerd. Hiervoor zijn het GEZ-coördinatoren overleg en de jaarlijkse GEZ/HUS dag een goed middel. Verder zal daar waar mogelijk de samenwerking worden gezocht met andere ketenzorgorganisaties zoals Preventzorg, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en Ketenzorg Nu.

Jaarplan 2017

De belangenbehartiging heeft als doel de huisartsenzorg en onze omgeving zodanig te beïnvloeden zodat wij onze missie en visie kunnen realiseren.

Toekomstvisie

Het realiseren van een visie op “Toekomst en positionering van organisaties op lokaal en regionaal niveau” (toekomst GEZ/ondersteuningsgelden).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Relatiebeheer

Relatiebeheer met stakeholders zoals: patiëntenorganisaties, zorgpartners, zorgverzekeraars, gemeente en kring Midden Nederland.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Facilitaire ondersteuning

Behoeftepeiling en planvorming facilitaire ondersteuning van praktijken.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Incident-meldsysteem

Het inrichten van een incident-meldsysteem in de transmurale keten.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

VIM

Het ondersteunen van praktijken bij het inrichten van een VIM-procedure.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Zorggroep-certificering

Oriëntatie op integrale accreditering voor alle praktijken (zorggroep-certificering).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Wet- en regelgeving

Plan maken voor ondersteuning van praktijken en bureau bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving m.b.t. privacy- en klachtenregeling en datalekken.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Kwaliteitsverbetering

De kwaliteit van de (multidisciplinaire) chronische zorg in de praktijken verder verbeteren met behulp van feedbackrapportages vanuit IPCI.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

De HUS heeft zorgprogramma’s voor diabetes, COPD en CVRM gecontracteerd.

Resultaatsvoorwaarden

Voldoen aan de resultaatsvoorwaarden van Zilveren Kruis 2017 voor de programma’s DM2 en COPD zodat een 5% resultaatsbeloning wordt ontvangen.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Persoonsgerichte zorg

Het accent verleggen van geprotocolleerde zorg naar een meer persoonsgerichte benadering. Hiervoor oriënteren we ons op blended care en e-health i.s.m. Ksyos tele-somatiek, het z.g. jaargesprek van de NDF (DM2) en het Gezamenlijk Medisch Consult (GMC). Toegankelijkheid voor laaggeletterden en migranten is een voorwaarde die in deze ontwikkelingen wordt meegenomen.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

CVRM

Oriëntatie op de ondersteuning van de praktijken die programmatisch aan de slag willen met CVRM. De verwachting is (anno november 2016) dat we niet tot goede zakelijke afspraken komen met Zilveren Kruis t.a.v. het omzetten van de pilotperiode met een koptarief van 3 jaar in 19 praktijken naar een reguliere DBCfinanciering.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Intervisie POH-S

Organisatie van intervisiebijeenkomsten voor de POH-somatiek, waarin zij kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Zorginhoudelijk overleg

Organisatie van casuïstiek-besprekingen of Multidisciplinair overleg in de praktijk voor chronisch zieken en andere kwetsbare groepen (ouderen, GGZ, laaggeletterden, palliatieve patiënten) wordt gefaciliteerd door HUS in samenwerking met de Gezzen en maken deel uit van de transmurale afspraken over consultatie

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Jaarlijkse nascholing

De jaarlijkse nascholing over de chronische zorgprogramma’s in 2017 met elkaar te combineren in 1 bijeenkomst.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Astma

Oriëntatie op de mogelijkheden om astma conform de COPD ketenzorg aan te bieden, de kwaliteit van de diagnostiek (o.a. spirometrie) te verhogen en het realiseren van eenduidig formularium.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Praktijkondersteuners

Oriëntatie op de mogelijkheden om meer te gaan werken met generalistische praktijkondersteuners/verpleegkundigen (met back-up vanuit een gespecialiseerd verpleegkundige), de POH in dienst van de praktijken te nemen en de inzet van een gezamenlijke flexpool.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

In 2016 is met alle stakeholders een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen opgesteld. Voor de implementatie van het zorgprogramma zijn nauwelijks aanvullende financiële middelen aanwezig. Ook zijn er veel bezuinigingen en reorganisaties in de wijkverpleegkundige, de langdurige zorg en het sociale domein.

Samenwerkingsafspraken

Het uitbreiden/borgen van (transmurale) samenwerkingsafspraken met ziekenhuizen, thuiszorg, apotheken, buurtteams en verpleeghuizen.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Transmurale Zorgbrug

Het implementeren en borgen van het convenant Transmurale Zorgbrug.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Eerstelijnsbedden

Verbeteren van afspraken rondom inzet eerstelijnsbedden.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

RTA

Het opstellen van een RTA-ouderenzorg, m.b.t. verwijzen, terugverwijzen, consultatie en berichtgeving.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

Met behulp van de (inmiddels verkregen) ZonMW subsidie wordt de regie en de samenhang versterkt. Het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen kan hiermee geïmplementeerd, geëvalueerd en geborgd worden. Hiervoor wordt samengewerkt met Julius Gezondheidscentra.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

4-domeinenmodel

In de wijken wordt samenwerking bevorderd d.m.v. casuïstiekbespreking aan de hand van het 4-domeinen model.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Het collectieve contract POH GGZ geeft een goede inhoudelijke en bedrijfsmatige basis om de huisartsenzorg te ondersteunen op het terrein van de GGZ. De bezuinigingen in de (jeugd) GGZ en de wens om meer wijkgericht te gaan werken in de gespecialiseerde GGZ geven de nodige urgentie om vanuit de huisartsenzorg actief te zijn op dit thema.

De projecten Geboortezorg en Gezond Gewicht vallen onder preventieve zorg voor jeugd. Hier vindt samenwerking plaats met het sociaal domein, scholen, JGZ en verloskundigen.

Samenwerkingsafspraken

Het uitbreiden/borgen van (transmurale) samenwerkingsafspraken met de GGZpartners in de GBGGZ, SGGZ, jeugd GGZ en Sociaal Domein en faciliterende diensten inkopen (e-health, consultatie).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Collectieve POH-GGZ contract

Inzetten op het vergroten van het aantal praktijken dat gaat deelnemen aan het collectieve POH-GGZ contract (ter versterking van het algemene belang van alle huisartsen).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Besteding overhead

De ingekochte uren POH-GGZ die niet direct gebruikt worden in de praktijken worden ingezet voor de ontwikkeling van zorgprogramma’s (EPA, depressie, ADHD), preventief groepsaanbod en praktijkbezoeken.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

4-domeinen model

De samenwerkende zorgverleners worden in de wijken geschoold in het 4-domeinen model in samenwerking met de Gezzen.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Intervisie POH

Intervisie met de POH-GGZ wordt voortgezet.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Consultatie jeugd GGZ

Implementatie van consultatie systeem t.b.v. jeugd GGZ.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Het nascholingsaanbod van de WDH Utrecht Stad is per 1 januari 2016 grotendeels ondergebracht bij HUS. Hiertoe is de HUS Academie opgericht. Het voormalige bestuur van de WDH Utrecht Stad, aangevuld met kaderartsen en programmamanagers geven invulling aan de HUS Academie. Op basis van de scholingsbehoefte van leden, POH, EKC en doktersassistenten wordt de nascholingskalender opgesteld.

Ledengroei

Inzetten op het vergroten van het aantal huisartsen dat lid is van de HUS-academie (ter versterking van het algemene belang van alle huisartsen).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Contributie

Bespreken mogelijkheid om lidmaatschap HUS-academie op te nemen in de reguliere HUS-contributie.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Nascholingsagenda

Opstellen integrale nascholings-agenda 2017 in afstemming met GEZ’en, Primair en andere aanbieders.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Accreditatie

De leden betalen contributie aan de HUS Academie. Accreditatie wordt ingekocht bij de WDH, V&VN en NVvPO.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Vlieland cursus

Oriëntatie op overname “Vlieland cursus” van WDHMN.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Tweedaagse

Plannen van 2-daagse cursus voor HUS leden, gericht op scholing, ontmoeting en brainstorm.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

De werkgroep spoedzorg bestaat nu uit een aantal huisartsen uit de stad, aangevuld met de medisch manager en lokatiemanager van Huisartsenpost Utrecht, ondersteund door HUS. Primair voorziet in de vacatiegelden voor de leden van de werkgroep.

Positie t.o.v. Primair

Oriëntatie op de positie van de Utrechtse huisartsen/HUS t.o.v. Stichting Primair o.a. met het voorstel de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid/Huisartsenpost (RVH).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Werkdruk HAP

Opstellen van een plan t.b.v. op de toenemende drukte op de post en het tekort aan waarnemers op te vangen aansluitend waar mogelijk aan de landelijke ontwikkelingen.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

SBOH gelden

Monitoren besteding van de SBOH gelden, bedoeld voor deskundigheidsbevordering van AIOS en opleiders. De werkgroep Spoedzorg stelt hiervoor een AIOS-coördinator aan.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Herinrichten werkgroep

Het herinrichten/bemensen van de werkgroep spoedzorg met aandacht voor de samenwerkingspartners in de keten (ouderen, ggz, Ravu, Saltro, Diakonessenhuis, spoedtandarts).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Diagnostiek op de HAP

Het opstellen van een plan voor aanvullende diagnostiek op de HAP aansluitend op plannen van EDAC.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Kaderhuisarts Spoedzorg

Het opleiden van een kaderhuisarts Spoedzorg.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

ICT vormt een belangrijke ruggengraat voor alle zorgprocessen en is een belangrijke “dissatisfier”. Met andere woorden: indien deze randvoorwaarden niet goed zijn ingevuld draagt dit in belangrijke mate bij aan onvrede over het zorgproces. Tegelijkertijd vormt ICT vanwege de technologie, de kosten, de (verschillende) visies en de grote mate van fragmentatie een enorme uitdaging.

Gegevensuitwisseling

Oriëntatie op ambitie en draagvlak voor gegevensuitwisseling.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

RSO

Participeren in regionale samenwerkingsorganisatie ICT (met o.a. SALTRO, ziekenhuizen, zorggroepen, kring, etc.) In dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan vijf deelthema’s:

1. De patiënt centraal (inzage dossier, e-consult, zelfmanagement data)

2. De kwaliteit van de gegevens centraal (o.a. actueel medicatie-dossier)

3. De zorgverlener centraal (teleconsultatie, veilige email, secure messenger)

4. Ziekenhuiszorg centraal (gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen onderling)

5. Privacy en informatiebeveiliging (voldoen aan wet- en regelgeving en beperken van veiligheidsrisico’s

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Zorgmail

Implementatie van Beveiligd mailen via Zorgmail (S3 gelden Kringtafel).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

De operationele uitwerking van “zorg op de juiste plaats” vindt plaats in ons concept EDAC (Eerstelijns Diagnose- en Advies Concept). De huisarts blijft hoofdbehandelaar en kan de specialist middels een meekijkconsult advies vragen, al dan niet aan de hand van aanvullende diagnostiek. De voordelen voor patiënt, huisarts en samenleving zijn evident.

Daarnaast hebben we een bestuurlijke en inhoudelijke structuur gemaakt om met de ziekenhuizen en de zorgroepen afspraken te maken over transmurale samenwerking. Het regionale Transmurale Platform Utrecht (RTPU).

EDAC

Realisatie van EDAC op de locatie Zuid West in tweede kwartaal 2017 (samen met betrokken huisartsen, SALTRO, Diakonessenhuis, UMCU en Antonius ziekenhuis).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Coöperatie met Saltro

Uitbouwen van de gezamenlijk coöperatie met SALTRO naar andere zorggroepen en partners.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Evaluatie RTA's

Evalueren van de RTA’s Diabetes, COPD en CVRM (consultatie, verwijzing,
berichtgeving). Hierbij wordt ook gekeken naar de meerwaarde van deze afspraken
voor patiënten.

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Nieuwe RTA's

Voorbereiden, vaststellen en implementeren nieuwe De RTA’s zoals hartfalen,
Methotrexaat, DOAC’s en ouderenzorg. Hier zit niet altijd een (gefinancierd) zorgprogramma aan vast. Deze RTA’s worden in de reguliere zorg geïmplementeerd en geven houvast aan de afspraken tussen huisarts en specialist.

Nieuwe RTA’s worden ontwikkeld op basis van prioriteit, zoals die wordt vastgesteld in het regionale Transmurale Platform Utrecht (RTPU).

 • Doel
 • Werkwijze
 • Tijdspad
 • Kartrekker

Onmiskenbaar vraagt communicatie steeds meer aandacht. Door de enorme toename
van informatiestromen en een steeds complexer wordend zorgstelsel zullen we als HUS
goede afspraken moeten maken over onze onderlinge communicatie, de communicatie
met onze patiënten en met onze stakeholders.

De ALV, het tweewekelijkse ledenbericht, externe nieuwsbrieven, de website van de HUS en HAweb worden ingezet bij deze communicatie.