Werkgroep

Projectleider toekomstbestendige huisartsenzorg

View details
Wat is Toekomstbestendige Huisartsenzorg?

De complexiteit van de patiëntenzorg neemt toe en dat vraagt om beter aansluiten op de behoefte van de patiënt en meer tijd voor de patiënt. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om een andere inrichting van de zorg. Bijvoorbeeld door een fysiek consult als het moet en een digitaal consult als dat beter is.

Toekomstbestendige Huisartsenzorg (THBZ) biedt huisartsen met een extra budget en een unieke kans om duurzame verbeteringen door te voeren, met ruime aandacht voor implementatie en borging. Het programma loopt door tot eind 2023.

Het programma voor 2022 en 2023

Het uitgangspunt is dat iedere huisartspraktijk die wil deelnemen aan TBHZ zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van een doelstelling voor de uitvoering hiervan. O&I Utrecht Stad kiest voor dit uitgangspunt, omdat iedere praktijk een ander startpunt heeft. Daarnaast kent elke praktijk een andere populatie van patiënten en kunnen competenties van personeel verschillen. Tevens is een deel van de praktijken al gestart met initiatieven in 2021. Iedere praktijk krijgt daarom de ruimte om individueel of in samenwerking met anderen een project uit te voeren wat bij hun situatie past.

Het programma voor TBHZ is opgedeeld in drie fases:

 1. Plan van aanpak
 2. Uitvoering
 3. Evaluatie & borging

O&I Utrecht Stad biedt in elke fase ondersteuning op het proces en waar nodig op inhoud

Fase twee- uitvoeren

In de uitvoeringsfase ga je aan de slag met je gekozen verbeterinitiatief dat het best aansluit bij de praktijkvoering. Iedere praktijk is zelf verantwoordelijk voor de implementatie. O&I Utrecht Stad blijft op hoofdlijnen faciliteren en ondersteunen.

Wat wordt verwacht van praktijken in deze fase:

 • Uitvoering geven aan project;
 • Deelnemen aan scholing en/of bijeenkomsten die nodig zijn om gewenste mijlpalen te behalen;
 • Deelname van in ieder geval één medewerker van de huisartspraktijk aan Toekomstbestendige huisartsenzorg bijeenkomst die begin 2023 zal plaatsvinden.

Ondersteuningsaanbod:

 • Op onze site vind je een toolkit met hulpmiddelen voor de verschillende fases van het programma (voorbereiding, uitvoering en evaluatie & borging). Ook worden er best practices opgehaald en gedeeld ter inspiratie.
 • Op basis van de behoeftes voortkomend uit de plan van aanpakken stelt Sterkz.org ondersteuningsaanbod op. Dit kan bestaan uit relevante scholingen en/of specifieke begeleidingstrajecten.
 • Per doelstelling wordt gedurende 2022/2023 minstens één bijeenkomst georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Je kan als praktijk ook altijd aanhaken bij een bijeenkomst voor een andere dan de door jou gekozen doelstelling.
 • De toolkit wordt doorlopend aangevuld met hulpmiddelen.
 • Projectleider Anne-Marie is fulltime beschikbaar voor vragen en opmerkingen, dus neem gerust contact op.
Veel gestelde vragen
Extra aandacht voor vier thema's

Dit programma geeft invulling aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) met Zilveren Kruis, LHV en InEen.

Er zijn vier thema’s:

 1. Zorg op afstand
 2. Anders organiseren van de praktijk
 3. Efficiënte praktijkvoering
 4. Persoonsgerichte zorg

 

Klik hier voor meer informatie over de thema’s.

HUS adviseert praktijken om zich te focussen op  één thema. Per thema heeft HUS een plan van aanpak om je te ondersteunen. Voor 2022 hebben zich 50 praktijken aangemeld.

Voor 2022 stelt Zilveren Kruis € 3,16 per ION* beschikbaar.  Indien je voor het huidige (niet het vorige) POH-s beleid hebt gekozen kun je de TBHZ financiering gebruiken voor de POH-s i.

Voor vragen kun je contact opnemen met de projectmanager Anne-Marie Huijskes via huijskes@huisartsenutrechtstad.nl

Fase één - Kies een thema en maak een plan van aanpak

Ter voorbereiding stelt elke deelnemende huisartspraktijk een plan van aanpak op voor hun gekozen project op te stellen en aan te leveren bij O&I Utrecht Stad. O&I Utrecht Stad levert voor het opstellen een toolkit met hulpmiddelen aan (waaronder een sjabloon) en biedt ondersteuning bij het opstellen van het plan van aanpak. De projectleider TBHZ stemt het plan en de haalbaarheid hiervan af met de huisartspraktijk.

 

A. Kies een thema en daarbinnen een specifiek verbeterinitiatief.

Wij raden aan om maximaal één thema te kiezen. Sterkz.org stimuleert en ondersteunt de volgende verbeterinitiatieven, die we ook ondersteunen:

  • Efficiëntere praktijkvoering: Lean werken
  • Zorg op afstand:
   • Deelname aan pilot ‘zelfmeetgegevens’
   • Gebruik van patiënten portaal voor e-consult
   • Beeldbellen (beter) implementeren
  • Kies je liever iets anders?
   • Print het inventarisatieblad en ga samen met (alle) collega’s in de praktijk aan de slag om gezamenlijk het project met de meeste impact en prioriteit te selecteren;
   • Bekijk de inspiratie-pagina (volgt binnenkort);
   • Lees de voorbeelden van mijlpalen ter inspiratie.

B. Maak een Plan van Aanpak. Gebruik hiervoor het sjabloon. Deadline voor het aanleveren bij Sterkz.org: 31 augustus 2022.

Neem gerust contact op met projectleider Anne-Marie v(tbhz@sterkz.org) voor vragen of om te sparren over je plan van aanpak.

Maak gebruik van de volgende (hulp)middelen:

Fase drie - evalueren en borgen

Gedurende 2022 en 2023 hebben praktijken de mogelijkheden om het project uit te voeren. Als laatste is er aandacht voor de evaluatie & borging van de veranderingen. Sterkz.org helpt met het ondersteuningsaanbod op deze gebieden.

Wat wordt verwacht van praktijken in deze fase:

 • Er vindt evaluatie van het uitgevoerde project plaats;
 • Project(en) worden geborgd in de praktijkvoering;
 • Eind Q4 2023: Eindrapportage aangeleverd bij O&I Utrecht Stad (sjabloon wordt aangeleverd)