Meer zorg op afstand

Online dienstverlening die aansluit bij de behoeften van patiënten zoals; digitale communicatie met de patiënt, zelfmonitoring van de patiënt, gebruik van patiëntenportaal of beeldbellen (beter) implementeren.

Je krijgt niet-patiëntgebonden tijd.

Anders organiseren van de praktijk

Herverdelen van de taken en verantwoordelijkheden tussen professionals in de praktijk, zodat er meer tijd ontstaat voor complexe patiënten.

Je krijgt extra organisatietijd voor de inzet van professionals.

Efficiëntere praktijkvoering

Zicht krijgen op interne processen van de praktijk (bijvoorbeeld door de ICT ladder of een lean sessie.

Je krijgt extra niet-patiëntgebonden tijd voor het doorvoeren van verbeteringen, zodat er meer tijd overblijft voor patiëntenzorg.

Meer persoonsgerichte zorg

Holistische gesprekvoering met de patiënt, zodat de huisarts de patiënten met een brede hulpvraag kan begeleiden naar de juiste plek (zoals het sociaal domein).

Je werkt volgens een vaststaand concept, zoals Krachtige Basiszorg of Positieve Gezondheid en krijgt patiëntgebonden tijd en niet-patiëntgebonden tijd voor de invoering van (onderdelen van) het concept.

Over Lean
Optimale praktijkvoering
Wat is toekomstbestendige huisartsenzorg?

De complexiteit van de patiëntenzorg neemt toe en dat vraagt om beter aansluiten op de behoefte van de patiënt en meer tijd voor de patiënt. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om een andere inrichting van de zorg. Bijvoorbeeld door een fysiek consult als het moet en een digitaal consult als dat beter is.

Toekomstbestendige Huisartsenzorg (THBZ) biedt huisartsen met een extra budget en een unieke kans om duurzame verbeteringen door te voeren op  vier thema’s, met ruime aandacht voor implementatie en borging. Het programma loopt door tot eind 2023.

HUS adviseert praktijken om zich te focussen op  één thema. Per thema heeft HUS een plan van aanpak om je te ondersteunen. Iedere huisartspraktijk kiest zelf een doelstelling. Want iedere praktijk is anders.

Voor 2022 stelt Zilveren Kruis € 3,16 per ION* beschikbaar.  Indien je voor het huidige (niet het vorige) POH-s beleid hebt gekozen kun je de TBHZ financiering gebruiken voor de POH-s.

Aan de slag!

Het programma voor TBHZ is opgedeeld in drie fases:

  1. Plan van aanpak
  2. Uitvoering
  3. Evaluatie & borging

Klik hier en we helpen je op weg.